Program pro komunální volby – RUDOLTICE 2018

**Naším cílem je obec, kde může každý člověk svůj život prožít svobodně a naplno.

Klíčem k prosperitě naší společnosti je otevřenost, kvalitní vzdělání a veřejné služby, použití nových technologií a zapojení občanů do rozhodování.**

Zprůhledníme hospodaření

Všechny smlouvy obce a jejich společností umístíme na Internet.
Znemožníme vytváření tajných dodatků ke smlouvám.
Poměrně velká část veřejných rozpočtů se vynakládá neúčelně, na nadbytečné výdaje a korupci. Všechny obchodní smlouvy uzavřené obcí musí být ještě před uzavřením vystaveny na internetových stránkách obce v plném znění. Obdobně se budou zveřejňovat i smlouvy společností a institucí vlastněné obcí. Budeme jednat v duchu zákona o registru smluv. Všichni občané si budou moci zkontrolovat, jak jsou smlouvy sjednány. Pokud budou smlouvy obsahovat informace, které nelze zveřejnit z důvodu ochrany osobních údajů, budou tyto údaje vymazány a smlouva zveřejněna bez nich.
Podporujeme zavedení otevřeného bankovního účtu a účetnictví obce, včetně jejich společností. Zavedeme tzv. transparentní systém – otevřený systém pro lidi.
Občané dnes nemají šanci zjistit, kolik peněz bylo komu a za co zaplaceno. Chceme, aby obec přešla k využívání transparentních – otevřených bankovních účtů a otevřeného účetnictví všude tam, kde to zákon dovoluje. Všichni tak budou moci kontrolovat, za co konkrétně se finanční prostředky obce utrácejí. Pro společnosti, ve kterých je většinovým vlastníkem obec, musí platit stejné povinnosti otevřeného hospodaření jako pro obec samotnou. Otevřený účet zprostředkovává přímo banka. Nejedná se tedy o zveřejňování jednotlivých faktur úřadem, které je ovlivnitelné.
Všechny veřejné zakázky budou skutečně veřejné.
Celou zadávací dokumentaci zveřejníme dostatečně dlouhou dobu předem na Internetu. Stejným způsobem budou průběžně zveřejňovány i další informace o veřejné zakázce. O výběrovém řízení se tak dozví mnohem více dodavatelů a nestane se, že se do záměrně utajovaného řízení přihlásí jen firma, které dal příslušný pracovník vědět. Ve smlouvách musí být sjednáno, že obec neplatí dodatečné náklady nad vysoutěženou cenu.
Podpoříme internetové aukce a další moderní nástroje pro veřejné zakázky.
Výběrová řízení na služby, které nabízí velký počet poskytovatelů, by měla probíhat formou internetové aukce. Obec stanoví nejvyšší cenu, kterou je ochotna zaplatit a způsob zohlednění kvality služeb v aukci. Nabídky dodavatelů budou okamžitě oceněny a zveřejněny. Dojde k urychlení výběrových řízení a každý občan bude mít přehled, kdo a za kolik měl o zakázku zájem. Regionální příslušnost firmy je pouhým parametrem, který může znamenat výhodu v řízení, nikoliv základním výběrovým kritériem, jak je tomu často doposud. Podobným parametrem je i předchozí zkušenost s dodavatelem.
Zavedeme efektivní financování veřejných aktivit, spolků a akcí.
Každá občanská iniciativa je ku prospěchu života v obci, a proto je třeba zavést jejich spravedlivé financování. Velikost spolku není parametrem pro výši dotace. Občané by měli říci, které akce v obci chtějí, a které chtějí dotovat z obecního rozpočtu.
Budeme koordinovat hromadné nákupy vybavení, kde lze dosáhnout množstevních slev.
V případech, kdy je možné nakupovat hromadně za nižší ceny, je potřeba posílit spolupráci mezi jednotlivými potřebami obce. Portál veřejných zakázek by měl umožnit automatické sdružování podobných poptávek.
Snížíme byrokracii.
Odstraníme přebujelou byrokracii obce, při úřadování chceme naopak lépe využívat nové technologie. Umělé udržování zaměstnanosti najímáním pracovníků je neefektivní a ztěžuje podnikání. Dáváme přednost investicím do rekvalifikace.
Prosazujeme vyrovnaný obecní rozpočet.
Nebudeme obec zadlužovat a úvěrovat. Podporujeme investiční aktivity obce na horší časy. Nemáme právo zadlužovat naše děti a přivést obec do vleklých finančních problémů. Obec by si měla tvořit rezervu pro nenadálé situace a plánování větších investic důležitých pro další rozvoj obecních částí. Schodkový rozpočet je možný jen výjimečně (např. v případě náhlého výpadku příjmů v důsledku hospodářské krize nebo přírodní katastrofy). Obec však musí být vždy schopna tento schodek splatit během několika málo let.

Jednáme s lidmi otevřeně

Budeme jednat na všech orgánech co nejotevřeněji.
O termínu zasedání a programu zasedání musí být občan předem informován nejen na vývěsce, ale i elektronicky. Na zasedání rady a dalších orgánů by měl mít přístup každý občan. Zároveň má občan mít právo vytvářet audiovizuální záznam, pokud ho nevytváří přímo zastupitelstvo a právo ho dále zveřejňovat a šířit. Zápisy ze zasedání musí být také vždy zveřejněny a dohledatelné online, včetně hlasování jednotlivých zastupitelů a přehledu o jejich účasti. Informace o zasedání rady a obsahu jednání, které již nyní bývají zveřejňovány, musí být zpřístupněny takovým způsobem, aby byl každý občan schopný tyto informace dohledat a obsah těchto záznamů následně pochopit.
Úplné podklady na zasedání musí být zásadně zveřejňovány předem, aby se s nimi mohl každý seznámit a uplatnit svoje připomínky.
Veškeré podklady jednání musí být zveřejněny v dostatečném časovém předstihu. Každý z návrhů bodu jednání musí být buď podložen důvodovou zprávou, případovou studií nebo odkazován na problematiku, kterou se zabývá (předchozí body zasedání, aktuální problémy apod.). Prosazujeme plné uplatnění demokratického minima při jakémkoliv rozhodování.
Připomínkovacího procesu se budou moci účastnit i občané a neziskové organizace.
Souhlasíme s tím, aby občané a spolky měli svoje zastoupení v odborných komisích, které pomáhají připravovat návrhy pro zastupitelstvo nebo kontrolují činnost zastupitelstva a rady.

Usnadníme přístup k informacím

Zavedeme automatické zveřejňování informací obce a závislých organizací.
Podle platného zákona o svobodném přístupu k informacím má obec povinnost zveřejňovat poskytnuté informace, o které si lidé požádají. Chceme jít mnohem dále a zveřejňovat všechny informace, u kterých není důvod k utajení. Odmítáme, aby se obec vymlouvala na obchodní tajemství. Informace je potřeba vhodně třídit a značkovat, aby nedošlo k přehlcení. Přitom uplatníme výjimky z důvodu ochrany soukromí, důvěrnosti majetkových poměrů apod., které zákon obsahuje. Stejná pravidla se musí vztahovat na obcí zřizované organizace, obecní příspěvkové organizace a obchodní organizace, které obec ovládá. Budeme důsledně uplatňovat nápravné a sankční prostředky proti úředníkům, kteří zákon o svobodném přístupu porušují a občanům přístup k informacím znemožňují.
O příjmech a výdajích obce budeme přehledně informovat pomocí rozklikávacího rozpočtu.
Moderní věk vystihuje obrovské množství informací, a proto je potřeba hledat cesty, jak těmto informacím co nejsnadněji porozumět. Přehledná grafická prezentace rozpočtu je naší povinností vůči občanům, a proto budeme rozpočty poskytovat v otevřeném formátu na webu.
Zásady územního rozvoje a související územní plány budeme graficky prezentovat na webu.
Stejně přehledně jako u textových informací chceme prezentovat návrhy zásad územního rozvoje a příslušných územních plánů, aby byly přehledně a rychle pro občany dostupné. Vedle toho musí existovat možnost se přihlásit k odběru aktualizací v okolí svého bydliště.

Vyjdeme vstříc aktivním občanům

Podporujeme skutečné místní referendum a občanskou iniciativu.
Současný zákon o obecním referendu považujeme za bezzubý paskvil, který reálnému zapojení občanů spíše brání. Jednak zakazuje občanům rozhodovat o těch nejdůležitějších věcech (rozpočtu, obecně závazných vyhláškách, odvolání) a jednak stanovuje příliš přísné podmínky pro jeho vyhlášení. Piráti chtějí skutečnou demokracii, a proto jsou pro nás taková omezení nepřijatelná. Budeme vyhovovat návrhům na vyhlášení referenda i v případě menšího počtu podpisů petice, než jaký požaduje zákon. V hlasováních o zásadních otázkách podporujeme vyhlášení referenda zastupitelstvem, kde bude zpracován kvalitní oponentní posudek odpůrci.
Budeme se zabývat peticemi a stížnostmi, které občané zastupitelům zašlou.
Zavazujeme se, že všichni naši zástupci obce se budou zabývat všemi peticemi a stížnostmi. Tímto způsobem bychom rádi ukázali zaběhnutým stranám, že všechny výtky občanů je nutno řešit. Není podstatné, zda petice budou organizovány na papíře či elektronicky, zastupitel by se jim měl věnovat a podporovat vyhlášení referenda, pokud jde o důležitou otázku a je to k vyřešení petice nebo iniciativy nezbytné.
Podporujeme zřízení elektronického systému, který bude od občanů, neziskového sektoru a firem shromažďovat zpětnou vazbu a který umožní veřejnou diskusi.
Vedle běžného osobního setkání voliče se zastupitelem preferujeme i další formy komunikace a předávání zpětné vazby. Chceme spolupracovat se státními orgány, abychom společně vytvořili elektronický systém, kde budou podněty občanů řešeny a zkušenosti mezi obci sdíleny. Vedle toho zde bude umožněna veřejná neanonymní diskuse o návrzích, které jsou předloženy obecním orgánům.
Usnadníme vznik spolků a vytvoříme dobré podmínky pro jejich zapojení do obecních záležitostí.
Spolky a iniciativy vytvářejí hodnoty, které nejsou v tržním prostředí plně ocenitelné penězi. Obce mají řadu prostorů, které nejsou celý den využity a měly by být k dispozici aktivním občanům a spolkům. Podporujeme představu „inkubátoru“ pro nové spolky. Vznikajícím občansky prospěšným spolkům a iniciativám nabídneme bezplatně prostory, kde se lidé mohou scházet.
Zavedeme veřejné ankety a širokou veřejnou diskusi o projektech v obci.
Občané by si měli říci, co v obci chtějí, měli by být srozuměny s cenou každého projektu, jak s jeho realizačními náklady, tak posléze provozními náklady. K tomu zavedeme veřejné ankety ke každému občanovi a veřejné diskuse pro všechny.
Budeme podporovat místní podnikání.
Budeme usilovat o kvalitní podnikatelské prostředí v obci tak, aby nebyla svévolně mařena aktivita místních občanů a firem. Podporu místního podnikání, transparentnost a otevřenost ve vztazích obce, občanů a podnikajících subjektů považujeme za základ ekonomického rozvoje obce a regionů. Upřednostňujeme drobné lokální obchodníky v obci před nadnárodními obchodními řetězci.
Veřejné služby tu nejsou pro zisk, ale v zájmu občanů.
Poskytování kvalitních veřejných služeb je hlavním cílem územní samosprávy. Šetření, které má za důsledek zavírání místních škol, pošt, knihoven či zanedbání silnic a jiné infrastruktury chápeme jako důsledek špatného hospodaření. Námi navrhované otevřené hospodaření přinese úspory, které umožní dlouhodobě dotovat i neziskové, přitom prospěšné služby a jejich rozvoj.
Podporujeme svobodnou volbu způsobu přepravy. Proto je potřeba, aby se s cyklisty a chodci počítalo už při plánování dopravní sítě a staveb.
Nechceme nutit lidi k tomu, aby využívali určitý způsob přepravy. Naopak jim chceme otevřít řadu možností, ze kterých si budou moci vybrat. Proto je potřeba s cyklisty a chodci počítat už při plánování dopravních staveb. U stávajících silnic je potřeba vyřešit krizová místa tak, aby cyklotrasy náhle nekončily.

Zlepšíme život v Rudolticích

Investice
- Podpoříme dokončení rozjetých projektů v obci, pokud budou mít veřejnou podporu od občanů. Efektivně podpoříme bytový nájemní fond – opravami domů a prostranství, zrušením činnosti společnosti Mouřenín v obci a zrušením poplatku za správu obecních bytů. - Zlepšíme obecní infrastrukturu výstavbou a opravami cest, mostů, příkopů, chodníků, přechodů pro chodce a parkovacích míst, naučných stezek a cyklostezek. - Zavedeme finanční podporu infrastruktury pro výstavbu a rekonstrukci bytových potřeb občanů. - Zrevidujeme mapu vodovodního řádu, zavedeme nové hydranty. - Prosazujeme snížení ceny vodného, vrátíme správu vodovodu obci, budeme prosazovat výstavbu vlastního zdroje vody. - Chceme vybudovat centrální kanalizaci v obci, v nedostupných místech lokální čistírny odpadních vod. - Zrevidujeme cenovou mapu pozemků v obci, snížíme cenu pozemků. - Umožníme levně odkup nevyužívaných částí obecních pozemků občanům.
Veřejný prostor
- Prosazujeme změnu územního plánu obce s lepším využitím pozemků pro občany. - Prosazujeme kácení dřevin, které by mohly ohrozit majetek nebo zdraví občanů. - Budeme udržovat kulturní a přírodní památky, které jsou bohatstvím obce, zpřístupňovat je veřejnosti a informovat o nich. - Jsme pro volné připojení k internetu ve veřejných budovách. Chceme též podporovat sdružení poskytující volný přístup k Internetu, kterých již dnes existuje mnoho. - Podporujeme plošné řešení připojení k internetu v obci.
Úřad a něco navíc
- Zajistíme vzorové formuláře pro odstranění zbytečné byrokracie. Zajistíme, aby veškeré dokumenty nutné pro styk s úřadem byly dostupné a snadno dohledatelné na obecním webu v otevřených formátech, zpracovatelných zdarma dostupným softwarem. - Upřednostňujeme materiální podporu před finanční v oblasti kultury a sportu. Proto by se místa vhodná pro kulturní využití v centru obce neměla přeměňovat v komerční centra, ale měla by být v zásadách územního rozvoje vyhrazena právě pro kulturu a sport. - Zrevidujeme místní poplatky v co největší prospěch občanů. - Zavedeme otevřenou činnost obecní společnosti VISION Rudoltice s.r.o., jak obchodní, tak účetní. - Zavedeme efektivní uspořádání místností obecního úřadu. - Umožníme využití prostor sálu, přísálí, výčepu a tělocvičny v domě obecního úřadu pro všechny občany. - Změníme podmínky stanovené pro noční klid a pro veřejné akce ku prospěchu občanů. - Zlepšíme činnost městské policie v obci, aby více sloužila občanům. - Zavedeme architektonické soutěže jako standard. Chceme, aby budovy veřejných institucí měly také architektonickou kvalitu. - Budeme řešit problémy s nájemníky obecních bytů, pokud možno v co nejkratším termínu. - Zavedeme častější úklid v obecních domech, podle dohody i dvakrát týdně. - Budeme provádět častější kontroly obecních domů, včetně společných prostor a schodišť. - Budeme pokračovat s opravami obecních domů, včetně zateplování stropů v podkroví. - V lokalitě sídliště Zámeček chceme rozšířit dětské hřiště pro fotbal a opravit stávající hřiště, vysadit zeleň a namontovat zpět zpomalovací pruhy pro auta – retardéry. - Zavedeme pravidelné schůzky s důvěrníky bytových domů, nejen při řešení aktuálních problémů jednou za rok. - Škola včetně školky je základ života. Je jedním z nejdůležitějších míst obce. Usnadníme dětem dopravu do školy a chceme v naší obci zavést kvalitní školství s kvalifikovaným personálem, který má vztah k dětem. Chceme podporovat tradici školy jako centra kultury, neformálního setkávání a celoživotního vzdělávání. Chceme zabránit trendu rušení malých základních škol, což by vedlo k další zátěži pro rodiče a děti. - Budeme podporovat zájmové kroužky a kurzy dostupné každému, a to pro všechny věkové skupiny obyvatel. - Prosadíme zřízení sběrného dvora v obci, jako jediného místa pro ukládání odpadů, jako bio - odpad, stavební suť, apod. - Podpoříme projekty na zadržování dešťové vody v krajině, např. domácí nádrže či rezervoáry a následné použití vody na zalévání či splachování. - Otevřeme všechna jednání o projektech, které mají za cíl odstranit ekologickou zátěž. Velký důraz budeme klást na odbornost a celkový záměr projektu s využitím nejlepší dostupné technologie pro odstranění ekologické zátěže. - Budeme prosazovat rozumnou a střídmou urbanizaci obce, která nebude představovat zbytečnou zátěž pro životní prostředí, zejména ovzduší a krajinu. Prosazujeme, aby nové stavby kreativně využívaly opuštěné plochy a aby měla v obci před průmyslovými skladišti přednost moderní architektura a kultura. Rozhodovací a dozorčí činnost obce se musí soustředit hlavně na velké projekty. Lidé by měli mít možnost aktivně se zapojit do projednávání otázek týkajících se územního plánování, krajiny a životního prostředí a také vyvolat o těchto otázkách referendum. - Upravíme veřejné osvětlení tak, aby bylo šetrnější k životnímu prostředí. Naším cílem je úprava osvětlení tak, aby opravdu plnilo svůj účel. Špatně navržené osvětlení zvyšuje finanční náklady, protože zbytečně spotřebovává energii. Vedle toho může mít nadměrné osvětlení i špatný vliv na zdravý spánek obyvatel. Pokud se nám podaří zavést kvalitní a cílené osvětlení, třeba pak naše děti uvidí ta malá světélka, která se nazývají hvězdy.
Navrhni úpravu