Povolební strategie pro volby do zastupitelstva Pardubického kraje v roce 2020

Česká Pirátská strana je liberální, demokratická, středová strana s důsledným protikorupčním programem. Naším cílem je prosazovat náš program, ať už jsme v koalici nebo v opozici.

Česká Pirátská strana je liberální, demokratická, středová strana s důsledným protikorupčním programem. Naším cílem je prosazovat náš program, ať už jsme v koalici nebo v opozici.

Tato strategie je veřejným závazkem kandidátů vůči členům a voličům. Chceme, aby občané, kteří se rozhodnou podpořit svým hlasem Piráty, jasně věděli, jak budeme po volbách postupovat a pracovat.

V krajském zastupitelstvu chceme prosazovat vizi kraje nové generace, ve kterém může každý občan svůj život prožít svobodně a naplno. Klíčem k prosperitě naší společnosti je otevřenost, transparentnost, svoboda informací, kvalitní veřejné služby, využívání nových technologií a zapojení občanů do rozhodování. Piráti nabízí alternativu kraje bez korupce, nesmyslných dotací, politických trafik a klientelismu. Chceme, aby krajský úřad nebyl byrokratickou překážkou, ale zprostředkovatelem zapojení občanů do veřejného dění v obcích, kde žijí. Budeme usilovat o to, aby Pardubický kraj prosperoval a poskytoval svým občanům kvalitní podmínky pro život s ohledem na dlouhodobou udržitelnost a ohleduplnost k životnímu prostředí.

Na naší kandidátní listině kandidují členové a příznivci Pirátů, kteří prošli procesem otevřených primárních voleb a zavázali se jako zastupitelé naplňovat schválený program Pirátů pro Pardubický kraj a dodržovat kodex zastupitele.

Pokud dostaneme důvěru občanů, budeme se účastnit vyjednávání s cílem realizovat maximum našich programových priorit a převzít odpovědnost za rozhodování v našem kraji. Chceme věcně spolupracovat se všemi stranami bez ohledu na koalici či opozici. Jsme připraveni i na roli kritické, ale konstruktivní opozice, pokud ve vedení kraje nebudeme mít příležitost dodržovat naše zásady a program. Uzavření koaliční smlouvy nebo jiné formy povolební spolupráce, vyjednané vyjednávacím týmem, která mění nebo doplňuje volební program, podléhá souhlasu krajského sdružení Pirátů.

Během voleb

 • Lídr krajské kandidátky může nezávazně komunikovat s ostatními stranami a komentovat náš postup pro média, a to v souladu s touto strategií.
 • V den uzavření volebních místností bude volební štáb sledovat průběžné volební výsledky a informovat kandidáty, u nichž bude vysoká pravděpodobnost zvolení.

Hned po volbách

 • Jakmile budou výsledky známy s dostatečnou jistotou, bude ustanoven tříčlenný vyjednávací tým (+ dva náhradníci) takto: Prvním členem a předsedou vyjednávacího týmu bude lídr krajské kandidátky, který zároveň povede vyjednávací tým. Druhým členem vyjednávacího týmu bude zvolený zastupitel, který ve volbách získal nejvyšší počet preferenčních hlasů. V případě, že to bude lídr, pak další zvolený zastupitel v pořadí podle získaných preferenčních hlasů. Třetího člena a dva náhradníky zvolí nově zvolení zastupitelé, přičemž není podmínkou, aby se vybíralo z právě zvolených zastupitelů.
 • Pokud někdo členství ve vyjednávacím týmu odmítne, bude vyjednávací tým doplněn stejným způsobem, jakým byl určen odmítající člen. Pokud odmítne lídr nebo počet zvolených kandidátů bude nedostatečný pro vytvoření vyjednávacího týmu s náhradníky, zvolí zbývající členy nově zvolení zastupitelé.
 • Naším nominantem na hejtmana bude lídr krajské kandidátky.
 • Vyjednávací tým na základě výsledků voleb prodiskutuje strategii jednání. Vlastní jednání o koaliční spolupráci budou zahájena nejdříve den následující po druhém dni voleb a vždy za účasti minimálně dvou členů vyjednávacího týmu.
 • Vyjednávací tým je jediným orgánem Pirátů oprávněným vést jednání o koaliční spolupráci na krajské úrovni. Vyjednávací tým průběžně informuje zvolené zastupitele a krajské předsednictvo o průběhu jednání.
 • Předseda vyjednávacího týmu je jediný oprávněný vyjadřovat se k průběhu vyjednávání do médií a k veřejnosti. Ostatní členové vyjednávacího týmu, zastupitelé, kandidáti i členové strany se zdrží vyjádření pro média ohledně činnosti vyjednávacího týmu.
 • Předseda vyjednávacího týmu je oprávněn k přípravným jednáním o setkání vyjednávacího týmu se zástupci potenciálních koaličních partnerů.

Účast v koalici

 • Pokud budeme mít na základě výsledků voleb odpovídající mandát, jsme připraveni jednat o účasti v Radě s cílem prosadit maximum bodů z našeho programu.
 • Odmítáme koalice s extremistickými stranami. Nevstoupíme do koalice se stranami či hnutími, které svými projevy popírají nebo ohrožují principy demokratického právního státu, Listinu základních práv a svobod, nesou historické dědictví likvidace demokracie v této zemi, šíří nesnášenlivost, odpor či diskriminaci vůči skupinám lidí - tj. zejména s KSČM, SPD nebo Trikolórou.
 • Ke koaliční spolupráci budeme přednostně hledat partnery, kteří ctí principy transparentnosti, participace občanů, potlačování klientelismu a předcházení konfliktům zájmů a také ty partnery, u kterých bude většinová shoda na našich programových bodech.
 • Nepodpoříme Radu kraje, jejímž členem by byla osoba odsouzená za trestný čin spáchaný v souvislosti s výkonem veřejné funkce, nebo která by byla v dlouhodobém střetu zájmů se zájmy kraje.
 • Nedovolíme hromadění veřejných funkcí na plný úvazek. V případě zvolení se zavazujeme vykonávat současně jen jednu uvolněnou volenou veřejnou funkci (poslanec, senátor, člen vlády, prezident, uvolněný zastupitel apod.) a vyhradit si potřebný čas na výkon dalších neuvolněných funkcí. Souběh funkce uvolněného zastupitele a členství v jedné dozorčí radě organizace s účastí kraje je přípustný za předpokladu, že nominace bude výsledkem otevřeného a transparentního výběrového řízení s důrazem na kvalifikaci uchazeče a jeho schopnost věnovat se důsledně oběma funkcím. Pokud dojde v některém z uvedených principů tohoto bodu k rozporu, je pirátský zastupitel povinen uspořádat své funkce do šesti měsíců tak, aby byly s tímto ustanovením v souladu. Stejný přístup budeme vyžadovat po koaličních partnerech a jeho dodržení je podmínkou účasti v koalici.
 • Nominanty Pirátů do výborů a komisí určí krajský zastupitelský klub v dohodě s PKS a odborně příslušným krajským expertním týmem.
 • Chceme, aby dozorčí rady a představenstva společností s účastí kraje byly obsazovány zástupci stran zvolených do krajského zastupitelstva podle poměrného klíče. Poměr se aplikuje na souhrn všech obsazovaných míst a obsazení konkrétních pozic je na dohodě zastupitelských klubů. Nominanti Pirátů do dozorčích rad a představenstev společností s účastí kraje budou vybíráni na základě otevřených výběrových řízení. Tato řízení se uskuteční v nejbližším možném termínu. Stejný přístup budeme prosazovat při vyjednávání s potenciálními koaličními partnery.
 • Budeme prosazovat, aby žádná z koaličních stran neměla většinu v Radě kraje.
 • Vyjednaná koalice musí mít podmínky spolupráce sjednány ve formě písemné koaliční smlouvy, jejíž součástí bude programové prohlášení a mechanismy fungování koalice.
 • Návrh koaliční smlouvy, kterou vyjednávací tým vyjedná, předloží s podrobným zdůvodněním včetně známých personálií krajskému fóru ke schválení. Vyjednávací tým je povinen v průběhu jednání upozornit ostatní strany jednání na skutečnost, že dohodnutá koaliční smlouva podléhá schválení KF a do té doby nemůže být závazná.
 • Pokud je návrh koaliční smlouvy s koaličním programem schválen krajským fórem, má znění koaličního programu přednost před původním volebním programem v bodech, v nichž se tyto dva liší. Koaliční program nesmí být v přímém rozporu s původním volebním programem.

Programové priority pro účast v koalici:

 • Aktivní přístup k dostavbě D35 a jejím přivaděčům, aktivní komunikace s dotčenými obcemi.
 • Zrušení stavebních uzávěr pro vodní koridor Dunaj - Odra - Labe.
 • Systémové řešení podpůrných programů pro zajištění zdravotnického personálu.
 • Řešit problémy velkých znečišťovatelů ovzduší v kraji ve prospěch jeho obyvatel.
 • Obnova přirozených vodních ploch, říčních meandrů a dalších projektů pro udržení vody v krajině. Podpora projektů pro nakládání s dešťovou vodou a čištění odpadních vod.
 • Podpora malých zemědělců a zájmových spolků při prosazování konceptu udržitelného hospodářství a dále podpora obcí při obnovování mezí, výsadbě stromů, dělení velkých lánů polí.
 • Podpora centrálních nákupů pro krajské instituce.
 • Transparentní hospodaření kraje a jím zřizovaných organizací.
 • Vyšší finanční podpora místních akčních skupin (MAS) a spolků obcí, místo dotačních projektů.
 • Revize stávající pasportizace majetku a sjednocení dat.
 • Provedení finančního, majetkového a následně personálního auditu.
 • Ustavení výboru kraje pro digitalizaci.
 • Podpora obcím v oblasti IT a získávání dotací, a pomoc s administrativou a účetnictvím.
 • Modernizace a vytvoření odpovídajících informačních kanálů směrem k obcím.
 • Podpora obcí při výstavbě dostupného a sociálního bydlení.
 • Podpora prevence sociálně patologických jevů na školách a v obcích.
 • Podpora a důraz na terénní a ambulantní služby oproti pobytovým.
 • Implementace nových přístupů podpory cestovního ruchu a regionálního rozvoje.

Podmínky konstruktivní opoziční práce

 • Pokud nebudeme součástí koalice, chceme obsadit taková místa ve výborech, komisích a dozorčích radách organizací s účastí kraje, která nám umožní přístup k aktuálním informacím o fungování kraje tak, abychom mohli v co největší míře prosazovat náš program a měli možnost zasáhnout při podezření na pochybení nebo nekalosti při správě kraje.
 • Naše opozice bude konstruktivní. Formou předkládání připomínek a návrhů, prací ve výborech a komisích, zveřejňováním informací a aktivizací občanské veřejnosti budeme usilovat o prosazování našeho programu.
 • Demokraticky zvolenou Radu budeme respektovat a nebudeme se snažit za každou cenu vyvolat její odvolání, protože je pro nás důležitá stabilita kraje.
 • Bez ohledu na rozložení mandátů jsme připraveni spolupracovat na prosazení našich programových priorit se všemi politickými stranami, které budou mít zastoupení v zastupitelstvu.
 • Pokud budeme jazýčkem na vahách, zvážíme toleranci menšinové Rady výměnou za zohlednění našich politických priorit v programu koalice. Tolerance je podmíněna plněním dohodnutých závazků, otevřeností při vládnutí a průběžnou politickou, veřejnou a odbornou diskuzí k připravovaným záměrům. V žádném případě nebudeme tolerovat Radu s účastí KSČM, SPD nebo Trikolórou.

Pravidla zastupitelského klubu

 • Klub zastupitelů Pirátů tvoří všichni zvolení zastupitelé na kandidátce České Pirátské strany. Každý pirátský zastupitel se řídí Všeobecným kodexem veřejného zastupitele, touto strategií a případně koaliční smlouvou. Klub usiluje o maximální možnou míru vnitřního konsenzu a jednotu navenek, tedy i při hlasování na zastupitelstvu.
 • Klub schvaluje rozdělení funkcí a gescí uvnitř klubu podle odborné kompetence, volí a odvolává svého předsedu a případné místopředsedy.
 • Klub nominuje pirátské zastupitele do pozice radních či hejtmana. Klub může své nominanty odvolat a ti se zavazují, že rozhodnutí klubu budou respektovat.
 • Klub schválí způsob společného plánování priorit, projektového vedení, pravidelného vyhodnocení a zveřejňování dosahovaných výsledků zastupitelů a dalších funkcionářů a požadavky na předjednání návrhů v gesčních týmech.
 • Nelze-li rozhodnout podle programu či jiných schválených dokumentů, bude klub nebo zástupce ve výboru či komisi konzultovat otázku s odbornými garanty Pirátské strany, krajským předsednictvem, krajským fórem nebo konkrétním místním sdružením, vždy dle místní příslušnosti či gesce. Stejně tak se tyto orgány mohou s konkrétní záležitostí obrátit na klub a ten je povinen s nimi věc projednat.
 • Klub bude usilovat o co nejužší kontakt mezi klubem a stranou. Klub bude pravidelně informovat členskou základnu a krajské fórum o své činnosti a výsledcích.
 • Zápisy z jednání klubu jsou členům a registrovaným příznivcům přístupná. Výjimku z této zásady lze uplatnit po většinovém hlasování v odůvodnitelných případech.
 • V případě podílení se na Radě může zastupitelský klub nebo Krajské fórum požádat radního za Piráty o vysvětlení a v extrémním případě se mohou usnést na vyjádření nedůvěry. V takovém případě předseda klubu v souladu s koaliční smlouvou iniciuje výběr nového radního.

Krajské volby 2020

Kandidátní listina

Povolební strategie pro volby do zastupitelstva Pardubického kraje v roce 2020

Přečtěte si, jak se zachováme po volbách. Nemusíte volit zajíce v pytli.

Zjistit víc

Financování kampaně

Transparentní financování kampaně je pro nás samozřejmost.

Zjistit víc