Vedení Rudoltic transparentnost nevoní

20. května 2019
Vedení Rudoltic transparentnost nevoní

Pirátští zastupitelé v Rudolticích poukazují na pochybné praktiky vedení obce. Ing. Vilém Jílek a Mgr. Tomáš Kolomý mají podezření, že vládnoucí koalice má zájem před občany tutlat investiční záměry obce, brání veřejné diskuzi a svobodnému šíření informací.

Piráti navíc uvádějí, že se v případě koalice SNK Obec bez korupce a SNK Naše Rudoltice jedná pouze o účelové rozdvojení zájmově spřízněné kliky, které mělo ve volbách zvýšit šance jejich kandidátů. Ve skutečnosti tato “koalice” působí spíše jako jednotné sdružení řízené starostou Mgr. Ivo Kolomým a jeho pravou rukou místostarostkou Jolanou Kobzovou.

S paní místostarostkou se Piráti dostali do sporu především poté, co se jako členka redakční rady Rudoltického zpravodaje pokoušela manipulovat s dodanými texty a v době po uzávěrce k nim připisovala svá vyjádření a polemiky. Napětí vygradovalo se zveřejněním výsledků veřejné ankety iniciované rudoltickými Piráty, v níž se opoziční zastupitelé mimo jiné zajímali o názor občanů na velmi problematický záměr vybudování nového krytého bazénu, sportovních hřišť a hasičárny .

Z výsledků vyplývá, že téměř 90 % z více než tří set dotázaných občanů si takovou riskantní ekonomickou zátěž jako bazén v obci vůbec nepřeje. Obdobně závažné výhrady měli obyvatelé i k souvisejícímu záměru výstavby víceúčelového hřiště na rudoltickém sídlišti a k předimenzovanému projektu hasičárny.

Paní Kobzová se pokusila výsledky ankety znevěrohodnit poukazem na ojedinělé případy, kdy došlo k nesprávnému součtu respondentů a jejich vyjádření. Z hlediska celkového součtu jde ovšem o jednotky případů, které v celkovém množství respondentů nejsou statisticky významné. Navíc se Piráti domnívají, že podobnou anketu neměli iniciovat oni, ale především vedení obce dávno předtím, než začala koalice projekt prosazovat.

Po této události smějí Piráti v Rudolticích v Rudoltickém zpravodaji publikovat pouze pod občanskými jmény, aby se z něho nedělal “stranický tisk”. Záminkou je usnesení obce povolující stranickou prezentaci pouze v období před komunálními volbami s tím, že si své závěry a kritiku koaličních rozhodnutí mohou Piráti zveřejňovat jako placenou inzerci. Jde o absurdní návrh i vzhledem k tomu, že Rudoltický zpravodaj je především hlásnou troubou stávající koalice ve vedení obce. Je tedy propagován především politický názor současného vedení obce, opozice nesmí „politické věci“ ve zpravodaji publikovat.

Věc bude mít ještě dohru. Piráti a jejich sympatizanti iniciovali petici vyjadřující nesouhlas s plánovanou výstavbou víceúčelového hřiště včetně sportovního zázemí a zasíťování do obecní infrastruktury. Argumentují hlavně výběrem nevhodné lokality, obklopené okolní zástavbou, absencí parkovacích míst, sbíháním povrchových vod v místě a devastací stávající zeleně či nákladnými terénními úpravami konče. V neposlední řadě petiční výbor poukazuje na nepřiměřenou výši investice v řádu 10 milionů korun a žádá pozastavení přípravných prací k realizaci projektu.

Pirátské články v Rudoltickém zpravodaji a reakce místostarostky naleznete v chronologickém pořadí v příloze číslo 1.

Čtyři zpackané žádosti o dotaci a starosta autoritář

Piráti dále kritizují závadné praktiky připoskytování informací nejen obyvatelům Rudoltic, ale také opozičním zastupitelům. To se dělo například při hlasování zastupitelstva o podání žádosti o dotaci Ministerstva pro místní rozvoj k “Výstavbě víceúčelového hřiště na prvním sídlišti”. V průběhu veřejné schůze byl zastupitelům předložen a následně stažen zpackaný dokument formálně nenaplňující potřebné náležitosti, aby byl dodatečně v zápisu ještě třikrát (!) během dvouměsíčního martyria kompletně pozměňován. Návrh byl chybný především proto, že obec o dotační titul Podpora obnovy sportovní infrastruktury ani žádat nemůže a příjemcem takové finanční dotace mohou být spolky či tělovýchovné jednoty, ale v žádném případě ne obce. Nebo také proto, že obcí požadovaná částka od ministerstva činí pět milionů, i když dotační program stanoví horní limit 3 miliony.

Po opakovaném odmítnutí ověřovatele potvrdit žádost schválenou zastupitelstvem došlo podle Pirátů k naprostému nonsensu poté, co po připomínkách ve čtvrté z řady verzí žádosti byla zařazena žádost o zcela jiný dotační titul, než zastupitelstvo původně schválilo. Veškerý tento chaos je dle mínění pirátských zastupitelů výsledkem práce starosty Mgr. Ivo Kolomého, který opakovaně, autoritativně a zcela nekompetentně zasahuje do legislativních procesů. Pomyslnou třešničkou na dortu neschopnosti současného vedení obce byly pak chyby ve finálním dokumentu, kde byly celé pasáže vykopírované z jakési předlohy. Chybně byla uvedena dokonce i lokalita obce a adresa kontaktní osoby. Podle vedení obce však takové „detaily“ při získání dotace nepřekážejí.

Do třetice mají rudoltičtí Piráti problém se zneužíváním pravomocí veřejného činitele, konkrétně starostou obce Mgr. Ivo Kolomým. Ten opakovaně odmítá nechat hlasovat o pirátských návrzích k zařazení programových bodů do jednání zastupitelstva, na což mají zastupitelé ze zákona nárok. A to jen proto, že se panu starostovi Piráty kritizovaná témata nehodí do krámu. Oficiální důvod? Starosta tvrdí, že “o zařazení návrhů do programu zastupitelstva rozhoduje on a jen on”. A že se zkrátka rozhodl pirátské návrhy ke sporným tématům nezařadit. Že je to zřejmé protizákonné jednání dle ustanovení § 94 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění později platných změn a doplňků a dle článku 4 Jednacího řádu Zastupitelstva obce Rudoltice ze dne 17. 12. 2010, jej zřejmě netrápí.

Jednotlivé verze a chronologickou posloupnost chybných žádostí o dotaci naleznete v příloze číslo 2.

Příloha číslo 1

Příspěvek od Pirátů do zpravodaje č. 2, autor: Tomáš Kolomý, vyšel dne 5.3.2019

Příspěvek od Pirátů do zpravodaje č. 3: autor Vilém Jílek a Jan Verner, vyšel dne 7.5.2019

Příspěvky jsou k dispozici v PDF vydáních Rudoltického zpravodaje z března a května.

http://www.rudoltice.cz/2019

Dne 16.4.2019 za Piráty-Rudoltice podali redakční radě příspěvek, jeho uzávěrka byla dne 20.4.2019.

Název příspěvku: „Zveřejňování článků v Rudoltickém zpravodaji" Redakční rada Rudoltického zpravodaje rozhodla, že námi (Piráti-Rudoltice) publikované články v minulých číslech zpravodaje jsou „Stranický tisk". Redakční radu tvoří místostarostka a zastupitelka za vládnoucí stranu. Podle jejich rozhodnutí budou uveřejňovat pouze názory konkrétních zastupitelů nebo občanů, tedy konkrétního autora. Toto rozhodnutí bylo oznámeno těsně před uzávěrkou březnového zpravodaje.

Dne 3.5.2019 poslala autorům p. místostarostka a členka redakční rady p. Jolana Kobzová k nahlédnutí připravený text do zpravodaje č. 3. K tomu si přidala vlastní vyjádření.

Název příspěvku: „K článkům pana Jílka a Vernera" Dovoluji si reagovat na články pana Jílka a pana Vernera již v tomto čísle zpravodaje, neboť byly předány redakční radě ke zpracování ještě před uzávěrkou zpravodaje. V jejich článku s názvem „Zveřejňování článků v Rudoltickém zpravodaji" je pravda, že redakční radu tvoří Marcela Macháčková a Jolana Kobzová, které zpracovávají příspěvky do zpravodaje. Co se týká rozhodnutí o propagaci či zviditelňování politických stran ve zpravodaji, rozhodla rada obce v loňském roce před volbami do zastupitelstva obce na svém zasedání dne 9. 8.

2018 usnesení č. RO/2/2018/08/09 následovně: Rada obce Rudoltice schvaluje možnost bezplatného využití Rudoltického zpravodaje č. 5 všem politickým stranám, sdružením a občanům pro předvolební prezentaci ve volbách do zastupitelstva obce konaných 5. - 6. 10. 2018.<br> V Rudoltickém zpravodaji je možné vydávat reklamu nebo propagační materiály i mimo volební kampaň, ale za ceny dle ceníku zveřejněném na webových stránkách obce. Občané mohou psát své názory do rubriky „Názory zastupitelů a občanů obce" nebo „Z pera našich čtenářů", rozsah těchto příspěvků není v naší obci omezen a není zpoplatněn.

K článku „Výsledky veřejné ankety v Rudolticích" si dovoluji tvrdit, že anketa nebyla zcela objektivní. Pokud někdo anketu vyhlásí, měl by dát možnost vyjádřit svůj názor všem občanům v obci, všichni by měli mít právo odpovídat anonymně, všem by měly být předloženy stejné materiály k prostudování, diskuse s jednotlivými občany během obchůzky může být vedena účelově. Za nepřijatelnou považuji situaci, kdy se dotazovaný muž vyjádří před svým domem proti výstavbě hřiště, jeho žena vůbec nevyjde ven z domu a od muže se následně dozví, že v anketě byli uvedeny dvě osoby proti výstavbě. Jolana Kobzová, místostarostka"

V rámci telefonickém rozhovoru s p. Tomášem Kolomým, dne 3.5.2019, bylo vysvětleno p. Jolaně Kobzové, že je nepřijatelné, aby jako členka redakční rady takto reagovala na připravovaný příspěvek do zpravodaje. P. Jolana Kobzová uznala náš podnět, a sdělila že ho ještě před tiskem stáhne.

Dne 7.5.2019 byl zveřejněn text zpravodaje č. 3 na internetových stránkách obce Rudoltice. P. Jolana Kobzová stáhla svůj původní příspěvek a nahradila ho svým novým po uzávěrce, tedy po 3.5.2019:

„K článku „Veřejná anketa" Mgr. Tomáše Kolomého ze dne 18. 2. 2019

Dovoluji si napsat krátce svůj názor k veřejné anketě, jejíž průběžné výsledky zveřejnil v Rudoltickém zpravodaji č. 2/2019 Mgr. Tomáš Kolomý. Z důvodu objektivnosti by měl dát organizátor jakékoliv ankety či referenda možnost vyjádřit svůj názor všem občanům v obci, všem by měly být předloženy stejné materiály k prostudování, všichni by měli mít právo odpovídat anonymně a už vůbec by neměla být vedena s dotazovanými občany diskuse, ta může být vedena účelově. Za nepřijatelnou považuji situaci, kdy se dotazovaný muž vyjádří před svým domem při diskusi s dotazovaným proti výstavbě hřiště, jeho žena vůbec nevyjde z domu ven a od muže se následně doma dozví, že v anketě byly uvedeny dvě osoby proti výstavbě.

Dle mého názoru se dá o objektivnosti takové ankety pochybovat. To však neznamená, že bych byla proti anketám a názorům obyvatel. Není vyloučeno, že proběhne veřejná anketa nebo referendum ohledně výstavby bazénu, až bude jeho výstavba aktuální. Sděluji, že k výstavbě bazénu je vydané pouze územní rozhodnutí. Nebylo zadáno vypracování projektové dokumentace ani podaná žádost o stavebního povolení. V souvislosti s výstavbou školního hřiště byly provedeny pouze přeložky některých inženýrských sítí. Jolana Kobzová místostarostka"

Příloha číslo 2

Dne 11. února 2019 se hlasovalo na veřejném zasedání zastupitelstva obce o žádosti o finanční podporu od ministerstva pro místní rozvoj na realizaci projektu „Výstavba víceúčelového hřiště na prvním sídlišti".

VERZE ČÍSLO 1: Návrh usnesení č. ZO/5C/11/2/2019, který nám předložili jako první verzi ke schválení:

„Zastupitelstvo obce Rudoltice schvaluje v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, podání Žádosti o podporu na realizaci projektu „Výstavba multifunkčního sportovního hřiště na 1. sídlišti v obci Rudoltice" na p. p. č. 1560/2 a 4138/2 v k. ú. Rudoltice u Lanškrouna v rámci vyhlášené Výzvy k podávání žádostí o poskytnutí dotace v roce 2019 z podprogramu Podpora obnovy a rozvoje venkova vyhlášené Ministerstvem pro místní rozvoj podávané v rámci dotačního titulu 117d8210B Podpora obnovy sportovní infrastruktury."

Po dlouhé diskuzi, ještě před vlastním hlasováním, s podporou přítomných spoluobčanů, předsedající oznámili, že podklady pro hlasování o dotaci na hřiště jsou špatné, a dále nebyli schopni předložit zastupitelům ty správné. Pan starosta a místostarostka oznámili, že se spletli, a že všem dali špatné informace, a že oni sami taky nevědí jaké jsou ty správné, a že to ví jenom firma, která jim zpracovávala projekt, ale že určitě obec všechny podmínky a závazky vyplývající z dotačního programu splní.

Starostou b yl předložen nový návrh usnesení, který byl zastupitelstvem schválen.

VERZE ČÍSLO 2: Návrh usnesení č. ZO/5C/11/2/2019, který nám předložili jako druhou verzi ke schválení:

„Zastupitelstvo obce Rudoltice schvaluje v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, podání Žádosti o podporu na realizaci projektu „Výstavba multifunkčního sportovního hřiště na 1. sídlišti v obci Rudoltice" na p. p. č. 1560/2 a 4138/2 v k. ú. Rudoltice u Lanškrouna v rámci vyhlášené Výzvy k podávání žádostí o poskytnutí dotace v roce 2019 z podprogramu Podpora obnovy a rozvoje venkova vyhlášené Ministerstvem pro místní rozvoj podávané v rámci dotačního titulu Podpora obnovy sportovní infrastruktury."

Je to stejný text, pouze bylo vynecháno číslo dotačního programu „117d8210B".

Dne 18.2.2019, byl vyhotoven zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce, a byl požádán ověřovatel, aby ověřil platnost usnesení svým podpisem.

VERZE ČÍSLO 3: Usnesení č. ZO/5C/11/2/2019, který bylo zaneseno jako platné usnesení:

„Zastupitelstvo obce Rudoltice schvaluje v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, podání Žádosti o podporu na realizaci projektu „Výstavba multifunkčního sportovního hřiště na 1. sídlišti v obci Rudoltice" na p. p. č. 1560/2 a 4138/2 v k. ú. Rudoltice u Lanškrouna v rámci Výzvy k podávání žádostí o poskytnutí dotace z programu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, výzva V3 Sport, investice 2019/2020, program 133530 Podpora materiálně technické základny sportu 2017 až 2024, podprogram 133D 531 Podpora materiálně technické základny sportu – ÚSC, SK a TJ."

Ověřovatel odmítl ověřit platnost tohoto zápisu.

P. zapisovatelka přepsala opět zápis a uvedla správné a platné usnesení č. ZO/5C/11/2/2019, které bylo schváleno:

„Zastupitelstvo obce Rudoltice schvaluje v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, podání Žádosti o podporu na realizaci projektu „Výstavba multifunkčního sportovního hřiště na 1. sídlišti v obci Rudoltice" na p. p. č. 1560/2 a 4138/2 v k. ú. Rudoltice u Lanškrouna v rámci vyhlášené Výzvy k podávání žádostí o poskytnutí dotace v roce 2019 z podprogramu Podpora obnovy a rozvoje venkova vyhlášené Ministerstvem pro místní rozvoj podávané v rámci dotačního titulu Podpora obnovy sportovní infrastruktury."

Ověřovatel dne 20.2.2019 ověřil platnost tohoto zápisu.

VERZE ČÍSLO 4:

Dne 28.2.2019 byla podepsána p. starostou a podána vlastní žádost o poskytnutí dotace na výstavbu veřejného víceúčelového hřiště v obci Rudoltice (tedy hřiště na 1. sídlišti), a to z dotačního programu Ministerstva pro místní rozvoj, Podpora obnovy a rozvoje venkova, dotační titul 117D8210H Podpora budování a obnovy míst aktivního a pasivního odpočinku.

Tedy jiný dotační titul, než byl schválen zastupitelstvem.

Dne 6. května 2019 se na veřejném zasedání zastupitelstva obce hlasovalo opět o již podané žádosti o finanční podporu od ministerstva pro místní rozvoj na realizaci projektu „Výstavba veřejného víceúčelového hřiště v obci Rudoltice (tedy hřiště na 1. sídlišti)".

Podaná žádost o podporu ze dne 28.2.2019 byla schválena zastupitelstvem v následující podobě:

  1. Místem výstavby akce jsou „Patokryje"místo „Rudoltice".
  2. Kontaktní osobou je „Dotace Arrows, adresou V Jámě 1/699, 561 25 Rudoltice , Praha (okres Hlavní město Praha)".
  3. Požadovaná dotace od ministerstva v Kč je 5 mil., i když program stanoví horní limit na jednu akci 3 mil.
Sdílení je aktem lásky

Další podobné články

Piráti Pardubického kraje si zvolili své lídry do krajských voleb

Piráti Pardubického kraje si zvolili své lídry do krajských voleb

V druhém listopadovém týdnu si Piráti v Pardubickém kraji zvolili čelo své kandidátní listiny do krajských voleb 2024. Volba probíhala tradičně prostřednictvím internetového hlasování a do obsáhlé rozpravy na pirátském fóru se zapojila většina členů. Ti si vybrali devítku osobností, které se v příštím roce budou snažit oslovit voliče a získat co nejvyšší počet mandátů v zastupitelstvu Pardubického kraje.