Chceme na jednání zastupitelstva Pardubického kraje prosadit jasné stanovisko ohledně výjimky pro elektrárnu Opatovice

13. prosince 2020
Chceme na jednání zastupitelstva Pardubického kraje prosadit jasné stanovisko ohledně výjimky pro elektrárnu Opatovice

Piráti na jednání zastupitelstva navrhnou přidat bod vyjadřující jasné stanovisko krajských zastupitelů ohledně výjimky pro elektrárnu Opatovice.

Navržené usnesení zní:

I. Zastupitelstvo Pardubického kraje nesouhlasí s udělením výjimky dle žádosti vedené pod spisovou značnou SpKrÚ 63157/2020 OŽPZ OIP, o kterou požádala společnost Elektrárna Opatovice, a.s.
II. Zastupitelstvo Pardubického kraje ukládá radě Pardubického kraje, aby na ústní jednání ve věci výjimky z emisních limitů pro společnost Elektrárny Opatovice, a.s. vedené pod spisovou značnou SpKrÚ 63157/2020 OŽPZ OIP nominovala experta, který bude hájit negativní postoj zastupitelstva Pardubického kraje vůči udělení této výjimky elektrárně Opatovice.

Důvodová zpráva zní:

Zastupitelstvo Pardubického kraje vyjadřuje svůj negativní postoj k udělení výjimky, o niž požádala společnost Elektrárny Opatovice, a.s. z důvodu zpřísnění emisních limitů, které začnou platit od 17. srpna roku 2021.

Předmětem žádosti o změnu integrovaného povolení společnosti Elektrárny Opatovice, a.s. pro Elektrárnu Opatovice je udělení výjimky z úrovní emisí spojených s nejlepšími dostupnými technikami BAT v oblasti oxidů dusíku a rtuti do ovzduší. Od Rozhodnutí Komise (EU) 2017/1442 ze dne 31. července 2017 o aplikaci BAT měli provozovatelé dotčených elektráren dostatečné časové období, aby k datu začátku platnosti daného Rozhodnutí Komise EU uzpůsobili své provozy, aby nově stanovené limity splňovali. Schvalovacího procesu se zástupci průmyslu včetně zástupců českých elektrárenských společností celou dobu účastnili, a nejedná se tak o jednostrannou a náhlou změnu podmínek pro tuto společnost.

Aktuálně je u emisí rtuti společností Elektrárny Opatovice, a.s. navrženo využití stávajících technologií, které ale požadavky BAT platné od 17.8.2021 zdaleka neplní. Proto žádá společnost Elektrárny Opatovice a.s. o povolení vypustit až o 105,2 kg rtuti za rok více, než je horní hranice limitu BAT. Během šesti let, což je doba, na kterou je výjimka požadovaná, to může být až o 631,2 kg rtuti více uvolněných do životního prostředí. U žádosti o výjimku u NOx to představuje ročně o 644 kg NOx nad stanovený limit. O výjimku je v tomto případě žádáno na nejdelší možnou dobu, tedy na osm let, což znamená o 5,15 t NOx nad stanovený limit, a to bez započtení vzniku sekundárních částic PM10, tedy jemného polétavého prachu. Proto žádost o výjimku z emisních limitů 12 měsíců před vstupem Nařízení v platnost Zastupitelstvo Pardubického kraje odmítá.

Zastupitelstvo dále konstatuje, že úroveň znečištění ovzduší je v západní části Pardubického kraje z důvodů dalších faktorů již tak vysoká a jakékoliv další zdroje emisí na pozadí regionu s častějším výskytem nádorových onemocnění je nutno považovat za nepřijatelné a riskantní. Cílem odmítavého stanoviska je snaha snížit imisní zatížení ovzduší v této oblasti včetně města Pardubic, nejen ho ponechat na současné úrovni.

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články

Piráti Pardubického kraje si zvolili své lídry do krajských voleb

Piráti Pardubického kraje si zvolili své lídry do krajských voleb

V druhém listopadovém týdnu si Piráti v Pardubickém kraji zvolili čelo své kandidátní listiny do krajských voleb 2024. Volba probíhala tradičně prostřednictvím internetového hlasování a do obsáhlé rozpravy na pirátském fóru se zapojila většina členů. Ti si vybrali devítku osobností, které se v příštím roce budou snažit oslovit voliče a získat co nejvyšší počet mandátů v zastupitelstvu Pardubického kraje.